Ten, kto pokonuje innych, jest silny.
Ten, kto pokonuje siebie, jest potężny.

SEKCJA / WYMAGANIA

P O L S K A   A K A D E M I A   J U - J I T S U
ZACHODNI OKRĘG JU - JITSU


WYMAGANIA EGZAMINACYJNE
NA STOPNIE WTAJEMNICZENIA
JU - JITSU PAJJ

 

Postanowienia końcowe dotyczące zasad i sposobów przystępowania do egzaminów na stopnie KYU JU-JITSU PAJJ

 

 

 • Egzaminy są dobrowolne
 • Zdający przystępuje do egzaminów na własną odpowiedzialność
 1. Prawa i obowiązki przystępującego do egzaminów:


  • prawo do należytego traktowania przez egzaminującego;
  • prawo do powtórzenia techniki wykonanej błędnie po niezrozumiałym
   poleceniu;
  • prawo do zapoznania z wynikiem, nie później niż przed upływem
   miesiąca od daty egzaminu;
  • prawo do otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego
   zaliczenie na stopień KYU;
  • obowiązek przestrzegania etykiety DOJO;
  • obowiązek przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających
   uzyskanie poprzednich stopni wtajemniczenia;
  • obowiązek przystąpienia do egzaminu w odpowiednim ubiorze;


 2. Prawa i obowiązki egzaminatora:


  • prawo do zapoznania z odpowiednią dokumentacją przedstawioną
   przez zdających jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu;
  • prawo do odrzucenia dokumentacji i kandydata w przypadkach
   niezgodności (np. zbyt krótkiego terminu oczekiwania) z wymogami
   egzaminacyjnymi, złego zachowania egzaminowanego, ewidentnych
   braków w wykonywanych technikach, lub w innych uzasadnionych
   przypadkach.
  • prawo do wyznaczenia "uke" dla egzaminowanego;
  • obowiązek należytego traktowania egzaminowanego;
  • obowiązek wydawania zrozumiałych poleceń egzaminowanemu;
  • obowiązek sporządzenia dokumentacji z przeprowadzonych
   egzaminów i przekazania jej dla Komisji Kyu PKDan PAJJ lub
   bezpośrednio do Prezydenta PAJJ, nie później niż miesiąc po
   przeprowadzonych egzaminach.
  • obowiązek poinformowania egzaminowanych o wynikach,
   bezpośrednio, lub za pośrednictwem lidera sekcji, nie później niż
   miesiąc po egzaminach.
  • obowiązek wyznaczenia terminu poprawkowego dla egzaminowanego,
   który został odrzucony w trakcie egzaminów (tylko jedna poprawka).